willsen.pl willsen.pl - Stwierdzenie niewa?no?ci ma??eństwa – Kancelaria Prawna Willsen

willsen.plWebsite Profile

Title: Stwierdzenie niewa?no?ci ma??eństwa – Kancelaria Prawna Willsen
Keywords:
Description:Je?eli potrzebujesz pomocy w zakresie spraw o stwierdzenie niewa?no?ci ma??eństwa, Twoje poszukiwania zakończy?y si? w?a?nie sukcesem.
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

willsen.pl Information

Website / Domain:willsen.pl
Website IP Address:78.47.79.90
Domain DNS Server:ns1.pro-linuxpl.com,ns2.pro-linuxpl.com

willsen.pl ranks

Alexa Rank:0
EveryoneDomain Rank:0
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

willsen.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$0
Daily Revenue:$0
Monthly Revenue:$0
Yearly Revenue:$$0
Daily Unique Visitors:0
Monthly Unique Visitors:0
Yearly Unique Visitors:0

willsen.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Transfer-Encoding chunked
Connection Keep-Alive
Cache-Control max-age=3600, public
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server LiteSpeed
Date Tue, 23 Oct 2018 01:59:10 GMT

willsen.pl WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage

willsen.pl Similar Website

Domain WebSite Title
kanonista.com Rozw?d ko?cielny, stwierdzenie niewa?no?ci, uniewa?nienie ma??e?stwa - adwokat ko?cielny
kancelaria-dybka.pl Kancelaria Prawna Nieruchomo?ci Warszawa
suprema-lex.com.pl Rozwód ko?cielny, uniewa?nienie ma??eństwa - Kancelaria
kancelariapolak.pl Kancelaria Prawna POLAK Warszawa, Obs?uga prawna firm, Nieruchomo?ci
kmkancelaria.pl Kancelaria Prawna - Krzysztof Ma?ecki - Chojnice
prawnakancelaria.eu KANCELARIA PRAWNA
kancelaria-pawlaczek.pl Kancelaria prawna
kancelaria-prawna-lodz.pl Kancelaria Prawna
lawsolutions.eu Prawo pracy i prawo nieruchomo?ci – Nowicki & Ziemczyk – Kancelaria Prawna
sewerynswiaczny.pl Kancelaria Kanoniczna Seweryn ?wiaczny - Adwokat Ko?cielny - Doradztwo, Uniewa?nienie Ma??eństwa, R...
tydzienmalzenstwa.pl Tydzień Ma??eństwa
separacja-rozwod.pl Kancelaria Adwokacka Ma?gorzata Wo?niak | Kompleksowa obs?uga prawna
prawnik-warszawa.eu Kancelaria Prawna Ma?gorzata Wojciechowicz-Mu?y?o
kancelaria-odszkodowania.pl Kancelaria Prawna T&W - Ka?dy ma prawo do odszkodowania
kancelariahawk.pl transport mi?dzynarodowy kancelaria prawna windykacja nale?no?ci przewóz towarów Kancelaria HAWK – ...
mocem.pl Mocem - moc mi?o?ci, ma??eństwa, m?stwa i macierzyństwa
kancelariacodex.pl Kancelaria prawna - kancelaria prawna Codex Bielsko-Bia?a
kancelariaadrem.pl Kancelaria Prawna ADREM s.c.

willsen.pl Alexa Rank History Chart

willsen.pl aleax

willsen.pl Html To Plain Text

Stwierdzenie niewa?no?ci ma??eństwa – Kancelaria Prawna Willsen OFERTA PIERWSZY KROK PROCES ZESPó? CENNIK KONTAKT FAQ BLOG OFERTA PIERWSZY KROK PROCES ZESPó? CENNIK KONTAKT FAQ BLOG STWIERDZENIE NIEWA?NO?CI MA??E?STWA ZOBACZ JAK PRACUJEMY homepage Kancelaria Prawna Willsen 2017-03-27T23:34:33+00:00 DOTAR?E? DO CELU Witaj na stronie Kancelarii Prawnej Willsen. Je?eli potrzebujesz pomocy w zakresie prowadzenia spraw o stwierdzenie niewa?no?ci ma??eństwa lub innych zwi?zanych z prawem kanonicznym, Twoje poszukiwania zakończy?y si? w?a?nie sukcesem. TWOJE MIEJSCE Proces o stwierdzenie niewa?no?ci ma??eństwa to wa?ny krok w uporz?dkowaniu sytuacji ?yciowej. Gratulujemy Ci si?y i determinacji! B?dzie nam mi?o przedstawi? nasz? ofert? oraz roztoczy? nad Tob? kompleksow? opiek? prawn?. NOWA DROGA By? mo?e szuka?e? ju? informacji na w?asn? r?k?, a mimo to wci?? czujesz si? zagubiony. Brakuje Ci specjalisty, kogo? do?wiadczonego w kontaktach z urz?dami ko?cielnymi, a jednocze?nie bliskiego. Kogo?, kto sta?by po Twojej stronie. Wtedy pojawiamy si? my. NASZA OFERTA Niezale?nie od tego, czy prowadzimy Twoj? spraw? od pocz?tku, czy powierzy?e? nam j? w pó?niejszym czasie, jeste?my w pe?ni gotowo?ci. ?wiadczymy kompleksowe us?ugi prawne na ka?dym etapie procesu ko?cielnego, w kraju i zagranic?. PORADY PRAWNE Zapoznanie si? ze spraw? pod k?tem wymogów prawa kanonicznego oraz okre?lenie podstawy prawnej procesu. SKARGA POWODOWA Zebranie faktografii, sporz?dzenie skargi powodowej oraz pomoc w zgromadzeniu niezb?dnej dokumentacji. ?RODKI DOWODOWE Doradztwo w doborze odpowiednich ?rodków dowodowych (?wiadków, dokumentów, ekspertyz i in.). PROWADZENIE SPRAWY Skierowanie sprawy do w?a?ciwego s?du, sporz?dzanie wszelkich pism procesowych, czuwanie nad terminowo?ci? dzia?ań. DZIA?ANIA POWYROKOWE Sporz?dzenie apelacji, pomoc w doborze nowych ?rodków dowodowych, zaskar?enie wyroku, przywrócenie sprawy do stanu pierwotnego, za?o?enie nowej sprawy i in. MEDIACJA Utrzymywanie kontaktu z obydwoma stronami procesu, mediacja, wymiana informacji; mo?liwo?? reprezentowania obydwu stron w procesie. ASYSTENCJA PROCESOWA Reprezentowanie stron procesowych przed s?dem ko?cielnym w charakterze pe?nomocnika / adwokata lub asystowanie jako doradca. US?UGI DODATKOWE Wspó?pracujemy z ekspertami w dziedzinach powi?zanych tematycznie z procesem i zdobywaniem ?rodków dowodowych: lekarzami, psychologami, psychiatrami i in. PIERWSZY KROK Najwa?niejszy ju? za Tob?! Twoja motywacja, by pój?? now? drog? ?ycia, to punkt startowy dla naszej wspó?pracy. Zobacz, jak mo?e ona przebiega?. 1. INFORMACJE Zapraszamy do zapoznania si? z informacjami na naszej stronie. Szczególnie polecamy dzia?y Proces, FAQ oraz BLOG, w których znajdziesz odpowiedzi na najcz??ciej pojawiaj?ce si? pytania. 2. POWODY NIEWA?NO?CI Twoja wiedza jest równie wa?na jak nasza. Przeczytaj artyku? Stwierdzenie niewa?no?ci ma??eństwa – co warto wiedzie??, aby uzyska? informacje, dotycz?ce powodów niewa?no?ci ma??eństwa. 3. FAKTOGRAFIA Faktografia to bardzo wa?ny dokument dla naszej dalszej pracy. Na podstawie spisanych przez Ciebie informacji mo?emy ustali? punkty zaczepienia, które mog? da? podstaw? do procesu. 4. KONSULTACJA To w?a?nie powy?sze punkty zaczepienia wymagaj? najcz??ciej dok?adniejszego omówienia. Podczas konsultacji wst?pnej mamy okazj? doprecyzowa? wszystkie szczegó?y. 5. ZAKRES WSPó?PRACY Je?eli sprawa kwalifikuje si? do wszcz?cia procesu, ustalamy wspólnie form? i warunki wspó?pracy, po czym niezw?ocznie podejmujemy dzia?anie. 6. POZOSTAJEMY W KONTAKCIE W trakcie czynno?ci przygotowawczych do procesu, jak i podczas jego trwania pozostajemy w sta?ym kontakcie mailowym, telefonicznym lub osobistym. PROCES Wyruszaj?c w drog?, wa?ny jest nie tylko cel, lecz tak?e sposób, w jaki si? do niego dotrze. Chcemy, aby? zawsze wiedzia?, na jakim etapie jeste?my i jaki b?dzie nast?pny krok. WPROWADZENIE SPRAWY Z?o?enie skargi powodowej Proces rozpoczyna sporz?dzenie skargi powodowej, przedstawiaj?cej informacje oraz ?rodki dowodowe, daj?ce podstaw? do uznania, i? skarga jest zasadna. S?d mo?e j? przyj?? lub odrzuci?, czemu przys?uguje rekurs, czyli odwo?anie. Odpowied? na skarg? Strona pozwana, je?eli decyduje si? na czynny udzia? w procesie, przedstawia pisemnie swoj? wersj? historii zwi?zku. Mo?e równie? wnie?? skarg? wzajemn?, czyli wskaza? na powody niewa?no?ci ma??eństwa po stronie przeciwnej. Zawi?zanie sporu S?d, zapoznawszy si? ze stanowiskiem obu stron, dokonuje zawi?zania sporu, czyli okre?la, co b?dzie w procesie udowadniane. Informuje równie? strony o innych aspektach procesów (np. sk?ad osobowy trybuna?u). KONTYNUACJA PROCESU Dowodzenie Strony sk?adaj? swoje zeznania oraz przedk?adaj? inne dowody, np. zeznania ?wiadków, dokumenty, ekspertyzy. S?d mo?e zleci? akredytowanym bieg?ym wydanie opinii w danej sprawie. Publikacja akt Po zebraniu wszystkich dowodów, strony – w ró?nym czasie – mog? zapozna? si? z dokumentacj? procesow?, pisemnie ustosunkowa? si? do materia?u dowodowego oraz z?o?y? wniosek o jego uzupe?nienie. G?os Obrońcy W?z?a Ma??eńskiego Je?eli strony nie zg?aszaj? nowych dowodów, swoj? opini? wyra?a Obrońca W?z?a Ma??eńskiego, czyli urz?dnik uwypuklaj?cy argumenty przemawiaj?ce za stwierdzeniem wa?no?ci ma??eństwa. Strony mog? pisemnie odnie?? si? do jego uwag. ZAKO?CZENIE SPRAWY Dyskusja sprawy Ca?o?? zebranego materia?u trafia pod obrady s?dziów (zazwyczaj trzech), którzy w drodze g?osowania decyduj?, czy w sprawie przedstawiono wystarczaj?ce dowody pozwalaj?ce orzec niewa?no?? ma??eństwa. Og?oszenie wyroku Wyrok przedstawia odpowied? na pytanie, czy udowodniono istnienie przeszkody, o której by?a mowa w zawi?zaniu sporu. Je?eli zapad? wyrok pozytywny, a ?adna ze stron ani Obrońca W?z?a Ma??eńskiego nie zg?aszaj? apelacji, staje si? on prawomocny. Ewentualne ?rodki odwo?awcze Je?eli zapad? wyrok za wa?no?ci? ma??eństwa, strony mog? apelowa? do II instancji. W przypadkach okre?lonych przez prawo istnieje mo?liwo?? wniesienia skargi o niewa?no?? wyroku, przywrócenie do stanu poprzedniego lub wprowadzenie nowej sprawy. ZESPó? Znajomo?? prawa kanonicznego to nie wszystko. Dzi?ki dyplomom z zakresu nauk teologicznych doskonale rozumiemy, jak s?dy ko?cielne pojmuj? ma??eństwo. Potrafimy mówi? wspólnym j?zykiem oraz wspó?dzia?a? na jednej p?aszczy?nie. DR ARLETTA BOLESTA ADWOKAT KO?CIELNY Doktor teologii, magister lic. prawa kanonicznego. Ukończy?a studia na Uniwersytecie Papieskim Jana Paw?a II w Krakowie. Czytaj wi?cej > O. ANDRZEJ KOSTECKI OP ADWOKAT KO?CIELNY Magister lic. prawa kanonicznego, magister teologii. Absolwent Uniwersytetu Papieskiego Jana Paw?a II w Krakowie. Czytaj wi?cej > KS. DR ADAM S. ORNATEK ADWOKAT ROTY RZYMSKIEJ Doktor prawa kanonicznego, magister teologii. Absolwent Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Posiada dyplom adwokata RR. Czytaj wi?cej > ?UKASZ O?TUSZEWSKI PE?NOMOCNIK PROCESOWY Magister teologii, licencjat rzymski z teologii prawa kanonicznego. Absolwent Uniwersytetu Miko?aja Kopernika w Toruniu...

willsen.pl Whois

Domain Name: WILLSEN.PL


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en